Have an account? Log in or

Avís legal

1.- Informació Corporativa.

FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA
CIF: G-08305054
Casa Sagrada Familia nº 15-21, 08017-Vallvidrera (Barcelona)
E-mail: info@casasagradafamilia.org

2.- Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible. 

3.- Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

La FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de:

  1. la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA a través del seu Lloc Web;
  2. un mal funcionament del navegador;
  3. l’ús de versions no actualitzades del sistema.

 4.- Enllaços a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. La FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es té accés des d’aquest Lloc Web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment la FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

5.- Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.