Have an account? Log in or

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA (també el Prestador)
NIF: G-08305054
Direcció postal: C/ Casa Sagrada Família nº 15-21, 08017 de Vallvidrera (Barcelona)
Correu electrònic: protecciodedades@casasagradafamilia.org
Delegat de Protecció de Dades: PYMELEGAL, S.L.
Contacte DPD: info@pymelegal.es

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els Usuaris de la web.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a protecciodedades@casasagradafamilia.org.

D’acord amb la LSSICE, LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Prestador, l’Usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites tret que per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA.
En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari permet expressament el fet que LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis de LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’Usuari que els mitjans habilitats per l’escola per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.
Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’escola quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d‘una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’Usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el Prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, contractats a l’empresa 10DENCEHISPAHARD, S.L. amb CIF B-62844725 i domicili fiscal situat en C/ Girona 81-83 local 6 08380 de Malgrat de Mar. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a Usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a protecciodedades@casasagradafamilia.org, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. Dit formulari vostè ha de facilitar les següents dades: e-mail, nom i cognoms.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelat.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.